Een nieuwe fase van planontwikkeling, van klankbordgroep naar projectontwikkeling

Het Westerzeedijkgebied wordt omgetoverd tot een aantrekkelijk recreatiegebied. In 2018 is een klankbordgroep van start gegaan om inwoners en ondernemers bij de planvorming voor dit gebied te betrekken. Deze groep heeft het college van B&W geadviseerd over de uitwerking van het voorkeursmodel naar een schetsontwerp en richtte zich op verschillende deelprojecten binnen het Westerzeedijkgebied. De klankbordgroep bestond uit bewoners, ondernemers, belanghebbenden en geïnteresseerden. Na de schetsontwerpen en ontwikkelstrategie die in 2019 zijn opgeleverd, is in 2021 begonnen met de uitvoering van een aantal deelprojecten, waaronder de start van de herontwikkeling van het Balklandpark. Deze eerste deelprojecten worden in 2022 opgeleverd.

Evaluatie klankbordgroep
In september 2019 vond er een tussentijdse evaluatie plaats over de samenwerking in de klankbordgroep. Dit heeft een aantal nieuwe werkafspraken opgeleverd, waarna er eind 2021 nog een evaluatie is gedaan. Beide evaluaties hebben een aantal punten ter verbetering opgeleverd. Ook werd duidelijk dat bij participatie verschillende verwachtingen bestaan. Communicatie vormt een belangrijk onderdeel maar ook transparantie wat betreft de informatie over het proces en het project. Door de leden van de klankbordgroep is tot slot het belang van een goede terugkoppeling op de resultaten van de inbreng nadrukkelijk meegegeven als een verbeterpunt voor toekomstige participatietrajecten.
Tijdens het participatieproces zijn ook ‘QuickWins’ benoemd. Dit zijn onderdelen die relatief ‘snel’ gerealiseerd kunnen worden, waarvan men direct profijt heeft. Een voorbeeld hiervan is het zebrapad bij de Stenen Man dat dit jaar is gerealiseerd. Tijdens de verschillende bijeenkomsten met de klankbordgroepleden zijn er meerdere QuickWins benoemd. Dat wat in gemeentelijke termen snel, dus quick is, werd door de leden van de klankbordgroep als langzaam ervaren. Hierbij is geconstateerd dat tijdig communiceren over de verschillende onderwerpen en een goede tussentijdse update, verbeterpunten zijn die door zowel de gemeente als de klankbordgroep worden onderschreven.

Enkele punten die tussentijds zijn verbeterd, zijn het gebruik maken van een onafhankelijke voorzitter en de inzet van een Omgevingsmanager door de gemeente. Dit heeft het proces positief beïnvloed, waardoor de communicatie beter verliep. Samen met de leden van de klankbordgroep is door de gemeente geconstateerd dat men tevreden is over de realisatie van het Balklandpark en kijken ze uit naar de verdere uitvoering van de verschillende deelplannen.
Vervolgstappen
22 augustus jl. heeft de klankbordgroep voor het Westerzeedijkgebied samen met wethouder Erik de Groot (gebiedsontwikkeling Westerzeedijk) en wethouder Paul Schoute (Participatie/Bestuurlijke vernieuwing) een laatste bijeenkomst gehad. In goed overleg is besloten om in het vervolg te gaan werken met kleinere en overzichtelijke deelprojecten, waarbij het mogelijk is om gericht participatie vorm te geven. Beide wethouders hebben hun dank uitgesproken richting de leden van de klankbordgroep. Zij hebben zich de afgelopen jaren met overgave ingezet voor de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk en hebben daarmee invulling kunnen geven aan dit mooie gebied.
Voortgang van de projectonderdelen
Dit jaar zijn er deelprojecten gestart die in 2023 worden opgeleverd. Deze bestaan uit een haalbaarheidsonderzoek naar het zeehavenbad, voor verschillende ontwikkelvlekken worden nieuwe uitvragen aan de markt uitgewerkt, de realisatie van de groene corridor / toegang Balklandpark en de aanbesteding en realisatie van de dijktrappen. Deze 4 dijktrappen worden aangelegd ten zuiden van de Zuiderpier en 1 nabij de Stenen man, om zo recreatie langs de kust te stimuleren.

Wilt u geïnformeerd blijven over de ontwikkelingen in het Westerzeedijkgebied? Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief bij: communicatie@harlingen.nl.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*