Gemeente Waadhoeke en gemeente Harlingen trekken samen op in aanpak Transitievisie Warmte

Woensdagavond was in de gemeente Harlingen de informatieve raadsvergadering over onder andere
het plan van aanpak Transitievisie Warmte. In dit document staat beschreven hoe de beide
gemeenten willen komen tot een warmtevisie en hoe zij hun inwoners daarbij betrekken. In het plan
van aanpak staat het proces beschreven om tot de visie te komen. Bij het opstellen van de visie
willen de beide gemeenten hun inwoners graag betrekken. In gemeente Waadhoeke wordt het plan
van aanpak aankomende dinsdag toegelicht in het kernteam Omgeving.
In 2050 gebouwde omgeving aardgasvrij
Nederland heeft in het Klimaatakkoord de ambitie vastgelegd van een aardgasvrije gebouwde
omgeving in 2050. Om dit te bereiken moeten in 2030 al minimaal 1,5 miljoen bestaande woningen
van het gas af zijn. Het Rijk heeft alle gemeenten de opdracht gegeven om uiterlijk 31 december
2021 een Transitievisie Warmte te hebben, waarin op wijkniveau het tijdspad en de hiertoe te
nemen stappen staan in. Daarna starten de gemeenten met zogenaamde wijkuitvoeringsplannen. Dit
gaat vanaf 2022 van start. In die plannen gaat de gemeente daadwerkelijk vastleggen hoe iedere wijk
van het gas af gaat.
Betrekken van inwoners
Om een wijk aardgas vrij te maken, zijn de inwoners hard nodig. De maatregelen om dit mogelijk te
maken, moeten tenslotte achter de voordeur plaatsvinden. De betrokkenheid van iedere inwoner is
dan ook van essentieel belang. Dit voorjaar wordt het plan van aanpak vastgesteld in de beide
gemeenteraden. Na vaststelling wordt een enquête uitgezet in beide gemeenten, om inzicht te
krijgen in hoe de inwoners tegen dit onderwerp aankijken. De volgende fase is het opstellen van de
visie. Hierbij betrekken de gemeenten alle inwoners uitgebreid. De daarop volgende stap is het
opstellen van wijkplannen. De eerste wijkplannen worden in 2022 opgesteld en in 2050 moet elke
wijk een eigen plan hebben. Daarbij worden de inwoners per wijk heel nauw betrokken.
Samen optrekken met gemeente Waadhoeke
Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte slaan de gemeenten Harlingen en Waadhoeke de
handen ineen. Door de onderlinge samenwerking kan het proces om tot een Transitievisie Warmte te
komen efficiënter doorlopen worden. Er wordt samengewerkt waar mogelijk, maar indien nodig
worden onderdelen apart per gemeente opgepakt. Op deze manier blijft de eigen identiteit per
gemeente gewaarborgd.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*