Gemeenteraad Harlingen stelt thema’s en ambities vast

Akkoord op hoofdlijnen 2022 -2026

De nieuwe gemeenteraad van Harlingen heeft het zogenaamde ‘Akkoord op hoofdlijnen 2022-2026’ vastgesteld. Dit akkoord is voor de komende vier jaar het kompas voor de gemeenteraad om te sturen en keuzes te maken. De gemeenteraad vindt het betrekken van de gemeenschap en de dialoog (participatie) van groot belang. Daarmee wordt samenwerking tussen alle partijen gestimuleerd en wordt de lokale democratie sterker. Het akkoord zet ook in op het verbeteren van de samenwerking tussen gemeenteraad, college van b&w en de ambtelijke organisatie.

Thema 1: Financiën
Harlingen is een financieel gezonde gemeente en kan zelfstandig blijven. In de gemeentebegroting komt ruimte voor nieuwe initiatieven uit de samenleving en gemeenteraad. Indien verhoging van gemeentelijke belastingen ter sprake komt, wordt eerst concreet inzichtelijk gemaakt waaraan deze extra inkomsten worden besteed. De gemeente gaat onderzoeken of de OZB-belastingtarieven voor woningen en niet woningen (bedrijfspand, winkel of kantoor) meer in balans gebracht kan worden.

Thema 2: Binnenstad Harlingen
Er wordt toegewerkt naar aan een schonere en groene binnenstad. Door inrichting en uitstraling worden bezoekers verleid om een groter gebied te bezoeken. Er wordt onderzocht hoe meer variatie van het winkelaanbod in het centrum kan worden gestimuleerd. Er wordt toegewerkt naar een besluit over parkeren. Fietsen wordt gestimuleerd.

Thema 3: Ontwikkeling kustzone
Er wordt toegewerkt naar een brede visie voor de kustzone waarin vergroening, verduurzaming, toerisme en passende werkgelegenheid een uitwerking krijgen. De informatievoorziening aan toeristen wordt verbeterd.

Thema 4: Sociaal Domein
Er wordt toegewerkt naar een nieuw armoedebeleid waarbij ook ingezet wordt op kinderen en jongeren. Er wordt onderzocht op welke wijze wijkcentrum Nieuw Zuid doorontwikkeld kan worden. De gemeente blijft de voedselbank ondersteunen. De wachtlijsten voor beschut werken worden korter. De communicatie over bestaande regelingen en voorzieningen binnen het sociaal domein worden verbeterd. Er wordt ingezet op het tegengaan van overlast door en misbruik van alcohol en drugs. De functie van wijk-, buurt-, en dorpshuizen wordt versterkt.
Bij het vaststellen van nieuw beleid in het sociaal domein wordt gekeken of bestaand beleid of regels geschrapt kunnen worden.

Thema 5: Dienstverlening en Digitalisering
De communicatie met inwoners wordt verbeterd. Hierbij is aandacht voor zowel de digitale communicatie alsook de communicatie aan de gemeentebalies en -loketten. De gemeente gaat actief inzetten op (burger)participatie en het instrument ‘right tot challenge’ om kennis, kunde en creativiteit van de samenleving ruim baan te geven. Er komt een pilot met buurtbemiddeling om ervaring op te doen in het oplossen buurtproblemen voordat escalatie optreedt. En er komt een ondernemersloket voor snellere en betere dienstverlening aan ondernemers.

Thema 6: Jeugd, Sport en Cultuur
De gemeente wil dat zoveel mogelijk inwoners gaan bewegen en sporten. Er komt een onderzoek hoe dit naast het Harlinger Sportakkoord zoveel mogelijk kan worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld via een ‘sportpas’ voor volwassenen. Er komt ook extra aandacht voor sport- en cultuurbeoefening onder jongeren. Om cultuur voor alle inwoners toegankelijk te maken wordt de mogelijkheid van een ‘cultuurpas’ onderzocht. Er komt een vaste locatie voor Spijkerstad. Er wordt gewerkt aan integraal huisvestingsplan voor sport en cultuur. Het aanbod van sport en cultuur wordt zowel op papier als digitaal beter inzichtelijk gemaakt. Organisatoren van evenementen worden beter ondersteund. Langs de N31 komt een markering die Harlingen voor passanten zichtbaar maakt.

Thema 7: Wonen en omgeving
Harlingen werkt toe naar schone, nette en groene stad en dorpen. Er wordt onderzoek gedaan naar een fonds om particuliere woningeigenaren door middel van leningen te ondersteunen bij het verduurzamen van de eigen woning. Er komt voor inwoners een (digitaal)subsidieloket voor verduurzamingsmogelijkheden. Bij nieuwbouwwijken wordt er voor alle doelgroepen gebouwd. Dorpen mogen naar schaal en aard uitbreiden. Er komt een lobby naar de provincie voor regionale huisvesting van arbeidsmigranten. Recreatie- en vakantiewoningen worden niet onttrokken uit de door de provincie toegekende woningvoorraad van woonhuizen in het centrum van Harlingen.

Akkoord op Hoofdlijnen geeft ruimte voor nadere keuzes en dialoog politiek en samenleving
Alle partijen uit de gemeenteraad hebben actief meegepraat over de inhoud van het Akkoord en vinden het doorlopen proces ‘harmonieus’. Via zogenaamde discussietafels zijn de partijen met elkaar in gesprek gegaan over waar ambities en focus moeten liggen. Het Akkoord is daarmee geen dichtgetimmerd geheel maar biedt ruimte voor de politiek en samenleving om per thema via dialoog en participatie concrete afspraken en keuzes te maken. Hierdoor komen de gemeenteraad en samenleving veel meer in positie dan bij een traditioneel coalitieakkoord waarbij de keuzes en opgaven grotendeels vastliggen.
Het college is nu aan zet om een uitvoeringsprogramma te maken waarin alle thema’s en ambities een plek krijgen.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*