Gemeenteraad stelt unaniem ambitieus uitvoeringsplan vast!

De volledige gemeenteraad van Harlingen heeft op 21 december ingestemd met een ambitieus
uitvoeringsplan van het eerder vastgestelde ‘Akkoord op hoofdlijnen’. Een doorbraak voor de
lokale democratie: het zal inwoners meer invloed geven op wat er in Harlingen gebeurt. Zowel
indirect via de door inwoners gekozen raadsleden als direct door inwoners zelf.
De gemeenteraad van Harlingen werkt sinds een half jaar met het zogenaamde ‘Akkoord op
hoofdlijnen 2022-2026’ in plaats van een coalitieakkoord. Bij het opstellen van het Akkoord zijn alle
partijen in de raad betrokken geweest en over de inhoud zijn de partijen in de raad het eens.
Dit akkoord is voor de komende vier jaar het kompas voor de gemeenteraad om te sturen en keuzes
te maken. Gezamenlijk is bepaald welke belangrijke onderwerpen in de gemeente Harlingen de
komende vier jaar worden aangepakt. In het uitvoeringsplan voor het ‘Akkoord op hoofdlijnen’ is nu
vastgelegd in welke volgorde en op welk moment de onderwerpen aan de orde zullen komen in de
gemeenteraad.
Het uitvoeringsplan is ambitieus omdat er veel op korte termijn zal worden opgepakt, zoals de
binnenstad en het armoedebeleid. Ook kan met het uitvoeringsplan de nieuwe werkwijze voor de
gemeenteraad van start gaan die in het Akkoord op hoofdlijnen was vastgesteld.
Die werkwijze houdt ten eerste in dat bij de uitwerking van de onderwerpen de gemeenteraad aan
de start van de beleidsontwikkeling kan aangeven op welke wijze de inwoners hierbij worden
betrokken. Ten tweede kan de gemeenteraad aan de start van de beleidsontwikkeling steeds een
oplossingsrichting meegeven aan het college van burgemeester en wethouders.
Het Akkoord en het uitvoeringsplan geven de raad en de inwoners een sterkere positie. Door het
betrekken van de inwoners worden hun uiteenlopende ervaringen en meningen meegenomen bij het
ontwikkelen van beleid. Ook bevordert de nieuwe werkwijze de samenwerking tussen de partijen in
de gemeenteraad en krijgen de raadsleden meer ruimte om hun verkiezingsprogramma’s tot
uitvoering te brengen.
Welke verwachtingen hebben de raadsleden van het nieuwe uitvoeringsplan?
Bartele Boersma (PvdA):
“Het uitvoeringsplan laat zien dat we het als politiek ook over veel eens kunnen worden, ongeacht
partijkleur. Met deze ambitieuze plannen geven we als gehele raad aan waar we de komende jaren
samen mee aan de slag gaan, van binnenstad tot armoedebeleid. Door op deze manier samen te
werken als raad zorgen we dat er meer ruimte komt om te debatteren over de onderwerpen waar
we het niet over eens zijn, zonder dat vooraf de uitkomst al vaststaat. Kortom, meer ruimte voor
goede inbreng en hopelijk een stap in het meer betrekken van de inwoners bij de aanpak van de
problemen in onze gemeente.”
Gerrit-Jan de Vries (VVD):
“Wij zijn blij met het “Akkoord op hoofdlijnen” en het uitvoeringplan. De fracties in de gemeenteraad
hebben hiermee meer ruimte om samen te werken op de verschillende onderwerpen. Dat geeft de
raadsleden meer gelegenheid om hun verkiezingsprogramma te realiseren. Dat maakt het raadswerk
leuker en geeft de raad ook nog eens meer ruimte om in te spelen op de wensen die vanuit de
inwoners van de gemeente komen.”
Wim Wildeboer (Wad’n Partij):
“Wij vinden dit Akkoord een stap in de goede richting in vergelijking met de dichtgetimmerde
coalitieakkoorden uit het verleden. Dat was politiek de dood in de pot. Maar de praktijk moet het nu
uitwijzen. We hopen ook dat dit in 2026 zal leiden tot een volgende belangrijke stap: de
samenstelling van een echt dualistisch college van burgemeester en wethouders.”

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*