Hoe een dubbeltje toch een kwartje wordt…

 

In de Volkskrant van zaterdag 10 oktober j.l. lazen we dat Harlingen de kansarmste gemeente is
voor mensen die geboren zijn in een arm gezin. Dat is pijnlijk om te constateren, maar op zich voor
ons ook niet helemaal een nieuw gegeven.
We zijn ons terdege bewust van deze groep mensen waar ondersteuning, gericht op activering,
kansen en inzet van middelen, belangrijk is. We zetten ons bijvoorbeeld met het project Harlingen
Werkt in om extra aandacht te geven aan langdurig werkzoekenden, we hebben ons armoedebeleid
bijgesteld, we zijn bezig met schuldhulpverlening en vroegsignalering. Maar is het effectief?
We hebben recent bij het Fries Sociaal Planbureau een onderzoeksvraag neergelegd om oorzaken
van de relatief hoge werkloosheid in gemeente Harlingen te achterhalen en dat te koppelen aan
gemeentelijk sociaal beleid.

Maar: dat is niet het hele verhaal
Zonder alles te relativeren; het gaat in dit onderzoek alleen om geld. De lage inkomens zijn hier
natuurlijk wel meer waard dan eenzelfde bedrag in Amsterdam of Laren, in de zin dat je er meer mee
kunt doen. Daarbij is er de “Friese paradox” die in het artikel ook genoemd wordt: minder geld maakt
Friezen niet per definitie ongelukkig, blijkt uit onderzoek van het FSP. Toch blijft het een beroerde
uitkomst van dit onderzoek en stigmatiserend.. We leggen ons daar niet bij neer in gemeente
Harlingen. Er valt veel meer te vertellen. Elk mens telt en daar zetten we zeker intensief op in. We
vormen een lokaal Team Werk & Participatie waarin meerdere samenwerkende organisaties in het
sociale domein naast het gebiedsteam dichtbij de inwoners en bedrijfsleven de specifieke
uitdagingen in de gemeente Harlingen oppakken.

Programma Harlingen
Het is onze overtuiging dat onze gemeente de potentie heeft om een meer welvarende stad te
worden aan het prachtige werelderfgoed Waddenzee. Waar het noorden van Friesland een
krimpgebied is, daar zien we dat sommige trends in gemeente Harlingen meer overeenkomen met
die van bijvoorbeeld Súdwest Fryslân. Harlingen is in trek als stad om te wonen en te recreëren. We
kunnen hier nog bouwen voor nieuwe inwoners, ook voor de midden- en hogere inkomens. De stad
ziet ook toeristen toestromen. Niet meer alleen om door te varen naar de eilanden, maar met
Harlingen als bestemming of uitvalsbasis.

Deze trends versterken en stimuleren we. Harlingen. Welkom aan Zee. Gemeente Harlingen heeft als
enige Friese havenstad aan de Waddenzee te maken met omvangrijke opgaven. Opgaven die veelal
vragen om samenwerking. Provincie Fryslân, gemeente Harlingen en Wetterskip Fryslân trekken
samen op om de projecten gezamenlijk en integraal vorm te geven in Programma Harlingen .

We zijn aan het bouwen
Deze projecten zijn ambitieus en divers: we werken in het Westerzeedijkgebied aan een nieuw
toeristisch en recreatiegebied met een camping die uitbreidt, een modern recreatiepark en een
prachtig groen stadspark. Daarnaast versterken we de Friese badcultuur. Harlingen is uniek in
Friesland, omdat het de enige plek is waar een strand aan de waddenkust is. Sinds begin 20e eeuw
wordt hier gezwommen. Om deze badcultuur te behouden en de recreatie te versterken zijn een
aantal verbeteringen noodzakelijk; het installeren van schermen om aanspoelen van dode
zoetwateralgen te voorkomen en de aanleg van een Zeezwembad om een goede zwemplek te
bieden. Het strand en (zee)zwemmen dragen ook weer sterk bij aan diverse binnendijkse
recreatieontwikkelingen door marktpartijen. Voor de algenschermen is een subsidieaanvraag
toegewezen door het Waddenfonds.

De Nieuwe Willemshaven is zich aan het transformeren van industrie naar een gebied waar je kan
recreëren. Daarvoor zijn in het project Nieuwe Willemshaven al mooie onderdelen gerealiseerd en
ruimtelijke kwaliteit toegevoegd. Een drijvend zwembad zou hier vanuit dat perspectief goed passen.
Recent heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor een hoog ambitieniveau en een verdiepend
onderzoek naar de voorkeurslocaties en -concepten uit het verkennend onderzoek.
Aan de Noordwest kant van de stad werken we aan opgaves om het Eilandparkeren en
bagageafhandeling beter te stroomlijnen. Er liggen al mooie plannen om de Waddenpromenade op
termijn een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken, met een natuurlijker aansluiting op de
binnenstad.

Ook de haven van Harlingen, enkele jaren geleden verzelfstandigd tot Port of Harlingen, zit niet stil.
Zij doet investeringen in de infra van de Visserijhaven, in Green Shipping projecten,
verduurzamingsopgaves. Ook daar is volop ambitie en beweging.

Tot slot en kortom
Tot slot zijn we samen met gemeente Waadhoeke intensief bezig om een economisch actieplan vorm
te geven. Aansluitend op de sociaal-economische SWOT analyse, die we dit jaar voor de Noordwest
regio hebben laten uitvoeren zal dit uitvoeringsprogramma thema’s als krimp, innovatie,
kennisdeling, leren en werken in de regio , arbeidsmigranten, onderwijs, binnenstadsuitdagingen en
huisvesting adresseren. U ziet we zijn aan het bouwen op verschillende fronten.
Kortom: we duiken niet weg voor onaangename constateringen en we gaan ook niet bij de pakken
neer zitten. De ‘ouwe seunen’ zijn trots op hun stad en bereid om de uitdagingen die voor ons liggen
aan te blijven pakken. In gemeente Harlingen liggen kansen genoeg. Je moet het kwartje ook willen
en kunnen zien.

Paul Schoute,
Wethouder Werk en Inkomen | Economische Zaken

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*