Ondertekening prestatieafspraken

De prestatieafspraken 2021 zijn afgelopen vrijdag ondertekend door gemeente Harlingen, de
Bouwvereniging en de Huurdersvereniging. De belangrijkste afspraken zijn dat er blijvende
aandacht is voor woonwensen van de jongere woningzoekende tot 30 jaar, duurzaamheid,
betaalbaarheid en beschikbaarheid. Er is bovendien specifieke aandacht voor een gezonde
en inspirerende leefomgeving van de huurder.

Prestatieafspraken
Op basis van de Woningwet maken gemeente Harlingen, De Bouwvereniging en de
Huurdersvereniging afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze
afspraken leggen zij vast in prestatieafspraken. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de
woningtoewijzing, betaalbaar wonen, leefbare wijken of voldoende passende woningen.
Wethouder Erik de Groot: “De gesprekken over de prestatieafspraken verliepen in een
prettige sfeer, de houding is open en transparant. Alle partijen streven ernaar om samen de
best mogelijke dingen te doen. De Bouwvereniging is erg actief en de Huurdervereniging is
positief kritisch en pakt goed haar rol. Daar zijn we als gemeente heel blij mee. Dat vind ik
mooi!”
Vernieuwing
In 2021 start de bouw van de woningen voor Plan Zuid Fase 3 en ook de Stationslocatie
wordt ontwikkeld. Directeur-bestuurder Petra van der Wier: “We zijn blij dat we na een
lange periode de herstructurering gaan afronden van Plan Zuid. Daarmee hebben we een
kwalitatieve slag gemaakt met zowel sloop/nieuwbouw als het verbeteren van bestaande
woningen.”
In 2021 wordt verder gewerkt aan de planvorming van het nieuwe wooncentrum Almenum.
Duurzaamheid
Gezamenlijk verkennen de drie partijen de mogelijkheden om vervolgstappen te zetten op
het gebied van duurzaamheid. De Bouwvereniging heeft sinds 2019 een gemiddeld
energielabel A en is hiermee koploper in Nederland als corporatie. De Bouwvereniging gaat
in 2020/2021 een nieuw beleidsplan vaststellen, waarin zij kijkt naar haar woningvoorraad.
Daarbij speelt ook de mogelijkheid tot verdere verduurzaming van woningen en CO2 neutraal
in 2050 een belangrijke rol. Samen met alle partijen is in 2020 gestart met een pilot voor de
inzet van een energiecoach in de binnenstad en bij monumenten buiten het beschermd
stadsgezicht. Met hulp van een energiecoach gaan huishoudens aan de slag om in hun huis
zoveel mogelijk energie te besparen. Voorzitter Huurdersvereniging Laurens Posthumus: “Als
gelijkwaardige partner in het overleg tussen gemeente en de Bouwvereniging hebben wij
onze inbreng gegeven. Er zijn een aantal punten waar onze speciale aandacht naar uit zal
gaan komend jaar: de energiecoach die
inmiddels van start is gegaan. Dit vinden wij
een positieve ontwikkeling. De ontwikkelingen
rond de zonnepanelen in de binnenstad,
waarbij wij niet alleen de hoop uitspreken dat
er meer ruimte gaat komen voor het plaatsen
van zonnepanelen, maar waar wij ons ook
sterk voor in zullen gaan zetten. Daarnaast
gaan wij als Huurdersvereniging het voortouw
nemen om te komen tot een nog betere
woon- en leefomgeving.

Be the first to comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*